Dansk Dekommissionering

Direktør: Ole Kastbjerg Nielsen

DD er en statslig virksomhed, etableret i 2003, som nu hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vores primære opgaver er:

At demontere de seks oprindelige nukleare anlæg på Risø. Afviklingen skal ske sikkert, miljømæssigt forsvarligt og økonomisk optimalt.

At modtage, behandle og opbevare radioaktivt affald fra danske brugere af radioaktive isotoper.

At deltage i processen, der senest i 2073 skal have ført til en langsigtet løsning for det radioaktive affald. Indtil da skal DD opbevare affaldet.

Vi er underlagt tilsyn fra Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse og fra Beredskabsstyrelsen. Vi har desuden etableret en ekstern Whistleblower-ordning, hvor medarbejdere og faste samarbejdspartnere kan indsende oplysninger om ulovlige eller kritisable forhold uden at skulle frygte for negative konsekvenser.

De cirka 85 medarbejdere varetager en række forskellige og i nogle tilfælde højt specialisererede opgaver: planlægning af dekommissioneringen, demontering af anlæg, affaldshåndtering, drift og vedligehold, strålingsbeskyttelse af medarbejdere og omgivelser, administration m.v. En del af medarbejderne kender de nukleare anlæg fra, dengang de var i drift.

DD er organiseret i otte enheder og en stabsfunktion. Se organisationsdiagram her og flere detaljer neden for.

Mere om os

Vi er opdelt i otte enheder plus en stabsfunktion

Direktion

Direktør: Ole Kastbjerg Nielsen samt Teknisk Direktør: Kirsten Hjerrild Nielsen. Sidstnævnte, der er ingeniør med speciale i reaktorteknik og praktisk erfaring fra, da Risøs reaktorer var i drift, fungerer samtidig som DD’s nukleare ekspert.

Kvalitet, Miljø & Sikkerhed

Funktionslederen for kvalitet, miljø og sikkerhed refererer til direktøren og er ansvarlig for at vedligeholde kvalitetsstyringssystemet og for, at gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning bliver overholdt. Til teamet hører også en kvalitetsansvarlig, der vedligeholder dokumentsystemet samt planlægger og gennemfører audits, en daglig arbejdsmiljøleder og en myndigheds- og kvalitetskoordinator.

Kvalitet
Kvalitetsledelsessystemet, KMS, omfatter de lov – og myndighedskrav, som gælder for DD. DD er certificeret/akkrediteret i forhold til tre standarder:

 • ISO 9001
 • ISO 17025, som giver DD lov til at måle og frigive affald i henhold til gældende myndighedskrav
 • KLS – der vedrører elsikkerhed

Miljø & Sikkerhed
Det er højt prioriteret, at DD er en sikker, sund og udviklende arbejdsplads. Vi overvåger miljølovgivningen og sikrer løbende, at de nødvendige miljøtilladelser og godkendelser er på plads. DD’s ledelse har sammen med sikkerhedsorganisationen ansvaret for, at arbejdsmiljøpolitikken bliver gennemført, og at der er et godt både fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Ledelsessekretariat

Chef: Anja Kraag. Denne enhed understøtter hele ledelsesgruppen/organisationen og løser tværgående opgaver af strategisk karakter:

 • Drive processen mod slutdeponering af det radioaktive affald frem sammen med øvrige direkte involverede organisationer
 • Varetage affaldsopgaver af langsigtet strategisk karakter, relateret til slutdeponering
 • Bidrage til øvrige politiske processer og beslutninger forbundet med DD’s opgaver
 • Bistå inden for jura, HR, organisationsudvikling og kommunikation
 • Varetage strategiske udbud

Økonomi, IT & Service

Chef: Uffe Brandshøj Christensen. Understøtter hele organisationen ved at varetage følgende hovedopgaver:

 • Strategisk økonomistyring
 • IT
 • Informationssikkerhed
 • Drift/vedligehold og tilpasning af bygningsmassen
 • Indkøb
 • Administrativ drift

Strålingsbeskyttelse

Chef: Mikkel Øberg. Understøtter hele organisationen ved at varetage følgende hovedopgaver:

 • Strålingsbeskyttelse: rådgivning, undervisning, kontrol/overvågning samt et helsefysisk beredskab
 • Affaldskarakterisering (radiologisk og fysisk-kemisk) samt løbende opdatering af vores samlede affaldsbeholdning (inventorie)
 • Myndighedsbehandling i forhold til de nukleare tilsynsmyndigheder, herunder sikkerhedsvurderinger og –analyser
 • Bidrag til at identificere behovet for forsknings- og udviklingsaktiviteter i forhold til slutdeponering
 • Vedligehold af vores ISO 17025:2017-akkreditering til frigivelse af affald

Laboratorier

Chef: João Silva. Understøtter hele organisationen ved at varetage følgende hovedopgaver:

 • Strålingsbeskyttelse: kontrol, assistance og overvågning, herunder et vagtberedskab
 • Drift af fire laboratorier, herunder affaldskarakterisering
 • Ansvar for kilder i laboratorier
 • Bidrag til opgaver inden for Safeguards-kontrol af nukleare materialer

Udvikling & Strategisk Affaldsplanlægning

Chef: Charlotte Hjorth. Varetager teknisk-operationelle opgaver relateret til den affaldsbehandling og -lagring, der skal ske på Risø de førstkommende år:

 • Det igangværende projekt med at bygge et nyt, opgraderet affaldslager i samarbejde med vore rådgivere
 • Design/udvikling af nye faciliteter inkl. udstyr til affaldshåndtering
 • Strategisk planlægning af affaldsprocesser, herunder karakterisering, konditionering og volumenreduktion
 • Dokumentation og myndighedsbehandling, der vedrører teamets opgaver
 • Safeguards-kontrol af de omfattede nukleare materialer

Dekommissionering

Chef: Bjarne Hindborg Rasmussen. Varetager planlægning, koordinering, dokumentation og myndighedsbehandling af de resterende dekommissioneringsopgaver:

 • DR 3
 • Hot Cells
 • Teknologihallen
 • Behandlingsstationen og lagre
 • Pakning af affald til mellemlagring

Drift

Chefer: Peter Nielsen og Kenn-Ulrik Brix Sørensen. Varetager de udførende opgaver:

 • Teknisk vagt-funktion
 • Udførende dekommissionering
 • Udførende affaldshåndtering
 • Drift af udstyr og faciliteter
 • El-opgaver
 • Tegninger, arbejdsplaner m.v.